Etiketler

Şirinoğlu'nun bazı açıklamaları

Bedros Sirinoglunun dun Erdogan ile cemaatimizi ilgilendiren konularda onemli ve yapici bir gorusmesi oldugunu cemaat gazetelerimizden okuduk. Sirinoglu Garo Paylan icin de asagidaki sekilde beyanatta bulunmus.

Տե¬սակ¬ցու¬թեան ըն¬թաց¬քին Պետ¬րոս Շի¬րի¬նօղ¬լու կանգ ա¬ռած է նաեւ ընդ¬դի-մա¬դիր հա¬յազ¬գի ե¬րես¬փո¬խան Կա¬րօ Փայ¬լա¬նի խորհր¬դա¬րա¬նի վեր¬ջին ե¬լոյ¬թին, որ ստեղ¬ծած է լայն ար¬ձա¬գանգ եւ ան զրկուած է ե¬րեք նիս¬տե¬րու մաս¬նակ¬ցե¬լու ի¬րա¬ւուն¬քէն։ Հայ¬կա¬կան հար¬ցին անդ¬րա¬դառ¬նա¬լու ժա¬մա¬նակ ան օգ¬տա¬գոր-ծած էր ցե¬ղաս¬պա¬նու¬թիւն ո¬րա¬կու¬մը, ինչ որ մթնո¬լոր¬տը ա¬լե¬կո¬ծած էր Ազ¬գա¬յին մեծ ժո¬ղո¬վէն ներս։ Փայ¬լան ներ¬կա¬յիս ի¬րեն դէմ սահ¬մա¬նուած պատ¬ժին բե¬րու-մով կը պատ¬րաս¬տուի դի¬մել Սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան ա¬տեան եւ Եւ¬րո¬պա¬յի մար¬դու ի¬րա¬ւանց ա¬տեան։

Այս բո¬լո¬րին ա¬ռըն¬չու¬թեամբ Շի¬րի¬նօղ¬լու Էր¬տո¬ղա¬նին դի¬տել տուած է, որ հա-մայն¬քա¬յին շրջա¬նակ¬նե¬րու ջախ¬ջա¬խիչ մե¬ծա¬մաս¬նու¬թեան կող¬մէ ի¬րեն հա¬սած են հա¬կազ¬դե¬ցու¬թիւն¬ներ։ Շի¬րի¬նօղ¬լու բա¬ցատ¬րած է, թէ հա¬մայն¬քին մե¬ծա¬մաս-նու¬թիւ¬նը ան¬հանգս¬տա¬ցած է այդ ե¬լոյ¬թէն եւ Փայ¬լա¬նի խօս¬քե¬րը ընդ¬հան¬րա¬պէս չեն ցո¬լաց¬ներ հա¬մայն¬քի տրա¬մադ¬րու¬թիւ¬ննե¬րը։ Հա¬մայն¬քին մե¬ծա¬մաս¬նու¬թիւ-նը այդ ե¬լոյ¬թը կը հա¬մա¬րէ ան¬տե¬ղի ու ան¬ժա¬մա¬նակ եւ ցաւ կը զգայ այս բո¬լո-րին բե¬րու¬մով։ Հա¬մայն¬քը հա¬մա¬միտ չէ այդ ե¬լոյ¬թին ու կը դիր¬քա¬ւո¬րուի պե¬տու-թեան կող¬քին։ Նա¬խա¬գահն ալ այս բո¬լո¬րը լսե¬լով շնոր¬հա¬կա¬լու¬թիւն յայտ¬նած է թրքա¬հայ հայ¬րե¬նա¬կից¬նե¬րուն։

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder